مترجم: کتاب نفیس خطی <<نصایح خواجه عبدالله انصاری>>، به خط <<میرعماد حسنی>>

Translator of : “Khajeh Abdullah Ansari’s Guidance – Calligraphy of MirEmad”

مترجم: کتاب نفیس خطی <<نصایح خواجه عبدالله انصاری>>، به خط <<میرعماد حسنی>>، از مجموعه نفایس خطی کاخ گلستان

جهت خرید تماس بگیرید 09128012164 / 09198884700

گالری های من – My Galleries