مترجم: کتاب نفیس خطی <<نصایح خواجه عبدالله انصاری>>، به خط <<میرعماد حسنی>>

Translator of : “Khajeh Abdullah Ansari’s Guidance – Calligraphy of MirEmad”

مترجم: کتاب نفیس خطی <<نصایح خواجه عبدالله انصاری>>، به خط <<میرعماد حسنی>>، از مجموعه نفایس خطی کاخ گلستان

جهت خرید تماس بگیرید 09128012164 / 09198884700

گالری های من – My Galleries

ترجمه حافظ – Hafiz Translation 8.12.95

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده‌ام فالی و فریادرسی می‌آید
حافظ

O, tidings, a puritan has arrived,
He bears the marks of godliness,
Do not agonize or suffer absence,
For we foretell salvation cometh.
Hafiz